Buso Renkin, Volume 5

Nobuhiro Watsuki

If you liked Buso Renkin, Volume 5 by Nobuhiro Watsuki,
here are some books like this: