Buso Renkin, Volume 3

Nobuhiro Watsuki

If you liked Buso Renkin, Volume 3 by Nobuhiro Watsuki,
here are some books like this: