Buso Renkin, Volume 2

Nobuhiro Watsuki

If you liked Buso Renkin, Volume 2 by Nobuhiro Watsuki,
here are some books like this: