Five Chimneys: The Story of Auschwitz

Olga Lengyel

If you liked Five Chimneys: The Story of Auschwitz by Olga Lengyel,
here are some books like this: