Kiki's Delivery Service

Eiko Kadono

If you liked Kiki's Delivery Service by Eiko Kadono,
here are some books like this: