Chekhov: Selected Short Stories (Russian Texts)

Anton Pavlovitch Chekhov

If you liked Chekhov: Selected Short Stories (Russian Texts) by Anton Pavlovitch Chekhov,
here are some books like this: