Marmalade Boy (Marmalade Boy)

Wataru Yoshizumi

If you liked Marmalade Boy (Marmalade Boy) by Wataru Yoshizumi,
here are some books like this: