Naruto: Vol 1 (Naruto (Paperback))

Masashi Kishimoto