No Longer Human

Osamu Dazai

If you liked No Longer Human by Osamu Dazai,
here are some books like this: