Tyrannosaur Canyon

Douglas Preston

If you liked Tyrannosaur Canyon by Douglas Preston,
here are some books like this: