Heidegger and a Hippo Walk Through Those Pearly Gates

Thomas Cathcart, Daniel Klein

If you liked Heidegger and a Hippo Walk Through Those Pearly Gates by Thomas Cathcart, Daniel Klein,
here are some books like this: