Zorba the Greek

Nikos Kazantzakes

If you liked Zorba the Greek by Nikos Kazantzakes,
here are some books like this: