Euripides: Ten Plays

Euripides, Euripedes, Paul Roche

If you liked Euripides: Ten Plays by Euripides, Euripedes, Paul Roche,
here are some books like this: