Windy City Blues (V I Warshawski Novels)

Sara Paretsky

If you liked Windy City Blues (V I Warshawski Novels) by Sara Paretsky,
here are some books like this: