Less Than Zero

Bret Easton Ellis

If you liked Less Than Zero by Bret Easton Ellis,
here are some books like this: