Iris and Ruby

Rosie Thomas

If you liked Iris and Ruby by Rosie Thomas,
here are some books like this: